Dążenie do usprawnienia gospodarki uwzględniać musi efektywność funkcjonowania rynku nieruchomości, który charakteryzuje się pewną specyfiką. Nieruchomości stają się bowiem w obrocie towarem, i to towarem o bardzo wysokiej wartości, a nadto stwarzającym możliwości zaspokojenia rozlicznych potrzeb gospodarczych oraz osiągania poważnych korzyści ekonomicznych. Korzyści te mogą być różne w zależności od tytułu prawnego władania nieruchomością. Władanie nieruchomością może się opierać na różnych prawach podmiotowych, charakter i treść tych praw jest różna co musi mieć wpływ na wartość nieruchomości. Duże znaczenie ma fakt, że niektóre z wymienionych praw są niezbywalne. Ponadto na wartość wpływają także niektóre obciążenia nie wiążące się z bezpośrednim władaniem nieruchomością, takie jak hipoteka, jak również sytuacja popytowo - podażowa na rynku lokalnym.

Nieruchomości jako towar spełniają na rynku różne funkcje, a w szczególności mogą być obiektami:

 • obiekt rynkowy,
 • obiekt inwestowania,
 • obiekt dochodowy,
 • obiekt fiskalny,
 • obiekt kredytowy,
 • obiekt zarządzania,
 • obiekt prawny.

Jak można więc zauważyć stanowią źródło dochodów Skarbu Państwa czy gmin, służą do zabezpieczenia na nich kredytów bankowych, czy są lokatą kapitału, którego wartość nie jest podatna na działanie stopy inflacji. Jednym słowem nieruchomości stanowią duży potencjał na rynku. Posiadają również specyficzne cechy, które jako towar, stawiają nieruchomość bardzo wysoko, a mianowicie są trwałe (można powiedzieć niezniszczalne), charakteryzuje je stałość w miejscu, różnorodność, niepodzielność np. kubaturowa, ograniczenie na rynku.

Nieruchomość jako towar występuje w obrocie cywilno-prawnym, przy czym cena uzyskiwana w obrocie nie musi odpowiadać zawsze wartości nieruchomości. Na cenę ma bowiem wpływ także forma ustalenia ceny w obrocie.

Wyróżnić można różne formy ustalenia ceny w obrocie, a w szczególności:

 • negocjacje przed zawarciem umowy cywilno-prawnej,
 • przetarg pisemny (ograniczony lub nieograniczony),
 • przetarg ustny (sprzedaż licytacyjna),
 • z mocy decyzji organu (wywłaszczenie, uwłaszczenie osób prawnych i inne),
 • z mocy przepisów prawa,
 • inne formy

Powrót do bloga