Informacja i Zgoda

Informacja i Wyrażenie Zgody na Przetwarzanie.

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dotyczą.

Informujemy, że administratorem pozyskanych poprzez formularz elektroniczny danych osobowych będzie:

A.Z.GWARANCJA Andrzej Zapart, z siedzibą w Opolu przy ul. Szarych Szeregów 34 D, 45-285, kontakt: e-mail: azgwarancja@azg.pl, tel.. + 48 77 403 12 30, 602 531 334,

Dane zebrane w drodze elektronicznej, celem kontaktu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ). Dane zebrane w toku zawierania umowy są niezbędne do jej wykonania.

Dane zebrane w drodze elektronicznej, celem kontaktu przetwarzane są nadto na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ). Przetwarzanie na podstawie zgody obejmować będzie czynności, które nie są niezbędne do wykonania umowy, ale ułatwią jej wykonanie.

Dane osobowe zbierane są w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez państwa zapytanie, której stroną będzie administrator.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kontakt z administratorem możliwy jest:

  1. w formie pisemnej, pisząc na adres: A.Z.GWARANCJA, ul. Szarych Szeregów 34 D, 45-285 Opole.
  2. w formie telefonicznej, kontaktując się z numerem telefonu: + 48 77 403 12 30, 602-531-334
  3. w formie elektronicznej, pisząc na adres poczty elektronicznej e-mail: azgwarancja@azg.pl.

Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą agentom i pośrednikom zatrudnionym przez Administratora bądź z nim współpracującym, którzy odpowiedzialni są za kontakt z Klientem. Do Pani/Pana danych osobowych mają dostęp firmy oferującej usługi hostingowe, firm informatycznych – działające w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych).

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom, prócz podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe.

Pani/ Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do momentu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Po udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie, Pani/Pana dane zostaną niezwłocznie usunięte.

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych

Podczas Pani/Pana wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Pani/Pana wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp. Podczas kontaktu z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail itp., przekazywane są Pani/Panu dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail itp. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej oraz do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Zebrane dane ujawnione mogą zostać podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu pośrednika. Będą to w szczególności podmioty współpracujące z pośrednikiem w wykonywaniu umowy pośrednictwa.

Dane przetwarzane będą przez czas trwania złożenia zapytania oraz do chwili wykonania odpowiedzi przez obie strony lub stwierdzenia, że z tytułu kontaktu nie przysługują administratorowi żadne roszczenia.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą, prawo do sprostowania tych danych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Korespondencja z organem możliwa jest pod adresem: ul. Stawki 2, kod: 00-193 Warszawa.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Ważna informacja: Wyrażenie zgody spowoduje, że administrator będzie mógł na tej podstawie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe. Udzieloną zgodę można w każdej chwili cofnąć, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody. Wynika to z normy artykułu 7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ).

Cofnięcie zgody możliwe jest:

  1. w formie pisemnej, pisząc na adres: A.Z.GWARANCJA, ul. Szarych Szeregów 34 D, 45-285 Opole.
  2. w formie telefonicznej, kontaktując się z numerem telefonu: + 48 77 403 12 30, 602-531-334
  3. w formie elektronicznej, pisząc na adres poczty elektronicznej e-mail: azgwarancja@azg.pl

Zapoznawszy się z powyższą informacją wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci:

imienia, nazwiska, adresu oferowanej nieruchomości ( o ile jest oferowana ), numeru telefonu, adresu poczty e-mail przez

A.Z.GWARANCJA Andrzej Zapart, z siedzibą w Opolu przy ul. Szarych Szeregów 34 D, 45-285, kontakt: e-mail: azgwarancja@azg.pl, tel.. + 48 77 403 12 30, 602 531 334,

będącego administratorem w celu podjęcia czynności mogących ułatwić wykonanie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przez przetwarzanie danych osobowych zawartych w umowie z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych. Przetwarzanie na podstawie niniejszej zgody obejmować będzie w szczególności wprowadzenie danych do programu zarządzania ofertami z którego korzysta administrator i polecenie ich przetwarzania podmiotowi, który jest operatorem systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez ten program, a także w zbiorach danych papierowych odpowiednio zabezpieczonych, znajdujących się tylko u Administratora.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas od złożenia zapytania do udzielenia odpowiedzi oraz dalszej korespondencji i kontaktu telefonicznego, a także po jej zakończeniu w celach:

  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umów pośrednictwa,
  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, a także dla udokumentowania i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne,
  3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  4. statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy pośrednictwa.